Uppförandekod

Vingmed respekterar FN:s och ILO:s konventioner som nämns nedan och arbetar i enlighet med koden för etisk affärspraxis som utfärdats av Eucomed. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer samma principer.

Våra leverantörer (kontraktspartners) ska respektera de grundläggande sociala kraven i sin verksamhet.

Uppförandekod Vingmed

Vingmed vet att efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt efterlevnad av etiska normer är både en skyldighet och ett viktigt steg som kan stärka den medicintekniska industrins rykte och framgång. Genom att agera med ärlighet och integritet skyddar vi vårt företag och bevarar förtroendet av våra kunder, partners och de samhällen vi agerar i. Denna uppförandekod representerar våra etiska värderingar och lägger grunden för våra handlingar. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer samma principer. Leverantören ansvarar även för att säkerställa att leverantörer i sin leverantörskedja följer de principer som anges i denna kod. Våra leverantörer (kontraktspartners) ska respektera de grundläggande sociala kraven i sin verksamhet.

Alla produkter måste tillverkas under förhållanden som är i enlighet med:
• ILO:s konventioner nummer 29, 79, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 154 och 182
• FN:s konvention om diskriminering av kvinnor
• FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 32
• FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 7
• All arbetsrelaterad hälso- och säkerhetslagstiftning i tillverkningslandet
• Arbetslagstiftningen, inklusive lagstiftning om minimilöner och relevant socialförsäkring
• Försäkring, i tillverkningslandet
• FN:s hållbara utvecklingsmål
• Den miljöskyddslagstiftning som är i kraft i produktionslandet
• FN:s konvention mot korruption

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Leverantören ska respektera mänskliga rättigheter enligt FN:s definition.

PRINCIPER OCH RÄTTIGHETER PÅ ARBETET
Nationell lagstiftning
Lagstiftningen för det land där leverantören är verksam ska alltid följas och definierar minimikraven för arbetsvillkor. Om den nationella lagstiftningen ställer högre krav än de i ILO-konventionerna eller FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, måste den nationella lagstiftningen följas.

Avskaffandet av barnarbete (ILO 138 och 182)
Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, är inte tillåten. Om det finns barnarbete ansvarar leverantörsföretaget för utvecklingen av socialt och ekonomiskt hållbara alternativ till barnarbete (till exempel utbildning).

Avskaffandet av tvångsarbete (ILO 29 och 105)
Användningen av tvångs- eller straffarbete är inte accepterat.

Eliminering av diskriminering (ILO 100 och 111)
Diskriminering på grund av etnicitet, kön, religion, social bakgrund, handikapp, politisk åsikt eller sexuell läggning får inte förekomma.

Anständiga löner och arbetstider
Lönen ska betalas direkt till den anställde i tid och i sin helhet. Lägsta acceptabla lönenivå är minimilönen enligt nationell lagstiftning. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagstadgade gränsen och övertidsarbete ska alltid betalas.

Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar (ILO 87, 98, 135 och 154)
I länder där föreningsfriheten är begränsad eller under utveckling ska leverantören se till att anställda kan träffa företagsledningen för att diskutera löner och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

MILJÖ
Leverantören ska sträva efter att minska energi- och resursförbrukningen samt avfall och utsläpp till atmosfären, marken och vattnet. Kemikalier ska hanteras på ett sätt som är säkert för människor och miljö.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Leverantören ska tillhandahålla en säker arbetsmiljö som följer internationella standarder. Anställda ska informeras om eventuella hälsorisker som är förknippade med deras arbete. Alla anställda ska ha tillgång till och använda lämplig säkerhetsutrustning.

BEDRÄGERI OCH KORRUPTION
Leverantören ska inte acceptera bedrägeri eller korruption i någon form, inklusive mutor, utpressning, returer och otillbörliga privata eller professionella förmåner till kunder, agenter, entreprenörer, leverantörer eller anställda hos någon sådan part eller statliga tjänstemän.

DJURVÄLFÄRD
Nationell och internationell djurskyddslagstiftning och -föreskrifter ska respekteras

INSPEKTION
Genom att underteckna detta dokument försäkrar VD/behörig firmatecknare att leverantören, och eventuell underleverantör som används, följer innehållet i detta dokument. Signaturen ger oss befogenhet att, genom inspektioner eller motsvarande, verifiera lydnaden av de föremål som omfattas av detta dokument.

Leverantörer ska vara medvetna om alla anläggningar och företag som är inblandade i deras produktions- och leveranskedja och ska på begäran kunna förse Vingmed med adekvata detaljer om leveranskedjan för de varor som levereras till Vingmed.

Code of Conduct Vingmed

Vingmed recognizes that compliance with applicable laws and regulations as well as adherence to ethical standards are both an obligation and an important step that can enhance the reputation and success of the medical technology industry. By acting with honesty and integrity we protect our company and preserve the trust of our customers, partners, and the communities we serve. This Code of Conduct embodies our core ethical values and lays the foundation for our actions. We expect our suppliers to adhere to the same principles. The supplier is also responsible for ensuring that suppliers in their supply chain adhere to the principles set out in this Code. Our suppliers (contract partners) shall respect the fundamental social demands in their business.

All products must be manufactured in conditions in accordance with:
• ILO conventions numbers 29, 79, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 154 and 182
• UN Convention on Discrimination against women
• UN Convention on the Rights of the Child, article 32
• UN Covenant on Civil and Political Rights, Art. 7
• All work-related health and safety legislation in the manufacturing country
• The labour law, including legislation on minimum wage and the relevant social security
• Insurance, in the manufacturing country
• UN Sustainable Development Goals
• The environmental protection legislation that is in force in the country of production
• The United Nations Convention against Corruption

HUMAN RIGHTS
The supplier shall respect human rights as defined by the United Nations.

PRINCIPLES AND RIGHTS AT WORK
National legislation
The legislation for the country in which the supplier is active shall always be followed and defines the minimum requirements for labor conditions. If the national legislation places higher demands than those of the ILO conventions, or the UN Universal Declaration of Human Rights, then the national legislation must be followed.

The abolition of child labor (ILO 138 and 182)
Child labor, as defined by the ILO convention, is not permitted. If child labor does exist, the supplier company is responsible for the development of socially and economically sustainable alternatives to child labor (for example education).

The elimination of forced labor (ILO 29 and 105)
The use of forced- or compulsory labor is not accepted.

The elimination of discrimination (ILO 100 and 111)
Discrimination based on ethnicity, sex, religion, social background, handicap, political opinion or sexual orientation must not occur.

Decent wages and working hours
Wages shall be paid directly to the employee on time and in full. Lowest acceptable salary level is the minimum wage according to national legislation. Weekly working hours must not exceed the legal limit, and payment for overtime shall follow national legislation.

Freedom of association and collective bargaining (ILO 87,98,135 and 154)
In countries where the freedom of association is limited or in development, the supplier will ensure that employees can meet with the company management to discuss salaries and working conditions without negative consequences.

ENVIRONMENT
The supplier shall strive to reduce energy- and resource consumption as well as waste and emissions to the atmosphere, ground and water. Chemicals shall be handled in a way that is safe for humans and environment.

HEALTH AND SAFETY
The supplier shall provide a safe working environment, which complies with international standards. Employees shall be informed of any health risks that are associated with their work. All employees shall have access to and use the appropriate safety equipment.

FRAUD AND CORRUPTION
The supplier shall not accept fraud or corruption in any form, including bribery, extortion, kickbacks and improper private or professional benefits to customers, agents, contractors, suppliers or employees of any such party or government officials.

ANIMAL WELFARE
National and international animal welfare legislation and regulations shall be respected.

INSPECTION
By signing this document, the CEO/authorized signatory assures that the supplier, and any subcontractor used, comply with the content of this document. The signature gives us the authority to, through inspections or equivalent, verify the obedience of the items covered in this document.

Suppliers shall be aware of all sites and companies involved in their production and supply chain, and upon request should be able to provide Vingmed with adequate details of the supply chain for the goods supplied to Vingmed.

Vad söker du efter?

Tyvärr kunde inga resultat hittas.

Andnings-befuktning/ Nasal högflödesterapi

Bronkoskop Engångs från Vathin

Defibrillatorer från Philips

Kärlaccess

Non invasive ventilering

Patientövervakning

Sladdlöst ultraljud från Clarius

Timdiures UnoMeter™ 500

Övertrycks-manschetter InfuseIT

Grip-Lok Fixeringsförband

Desinfektionsmedel

Diskdesinfektor och torkskåp för endoskop

Fallprevention

Integration för operationssalar

IT-Ergonomi för vården

Kirurgiska monitorer

Medicinska paneldatorer och tillbehör

Sluten läkemedelskedja

Bronkoskop Engångs från Vathin

Diskdesinfektorer och torkskåp

Intervention inom Neuro

Interventionell kardiologi

Interventionell onkologi

Interventionell radiologi

Perifer Intervention

Defibrillatorer från Philips

Diagnostiskt EKG från Philips

Interventionell kardiologi

Pocket ECG System för arytmiövervakning

Allmänkirurgi

Autotransfusions system

Biopsi

Blod- och vätskevärmare

Bröstkirurgi

Cancerkirurgi

Dermatologi

Fluoroscerande teknik

Hemostatikum/ Sealant/ Lim

Hjärtkirurgi

Infektionsprevention och operationstextilier

Kirurgiska instrument

Kärlkirurgi

Säker hantering av stickande/skärande gods

Urologi

Blodgas/ Patientnära helblodsanalys

Patientnära koagulations-diagnostik

Lab.tillbehör

Fosterövervakning

Neonatalogi

3M™ Comply™ – Indikatortejp

ETS - Elektroniskt testsystem

Fuktighetsbevarande påse

Godskontroll - Attest™ Auto-reader

Kemisk integrator - 3M™ Comply™ SteriGage™

Maskinkontroll - 3M™ Comply™ Bowie-Dick Testpaket

Packskynken

Rengöringskontroll - 3M™ Clean-Trace™ ATP System

Steriliseringspåsar

Undersökningshandskar

Aircon Gen2 från Wilamed

Oxi-plus™ – Nasal högflödesterapi

HeartStart FRx

Tempus ALS

Efficia DFM100

HeartStart Intrepid

HeartStart HS1

Intellispace Corsium

Emergency Care Informatics Suite

CVK:er från Arrow Teleflex

Grip-Lok Fixeringsförband

Masker för non invasive ventilation

Trilogy EV300

Patientövervakning i MR-miljö MR400

Philips EarlyVue VS30

Clarius PAL HD3

Tristel Duo ULT

Tristel Trio Wipes

Tristel FUSE

Diskdesinfektor WD4200

Diskdesinfektor WD440

Diskdesinfektor WD440 PT

EndoHigh processkemikalier

Torkskåp DRY 320 och DRY 300D

Process Manager

Humanscale T7

MedLink

ViewPoint V6

Humanscale läkemedelsvagnar

STOCKART© läkemedelsautomater

Swisslog Healthcare läkemedelsrobotar

Diskdesinfektor WD440

Diskdesinfektor WD4200

Diskdesinfektor WD440 PT

EndoHigh processkemikalier

Torkskåp DRY 320 och DRY 300D

Process Manager

Kundanpassade uppdukningsset

Skydds-glasögon för röntgenlab

Starsystem

Kundanpassade uppduknings- och tryckmätningsset

Impella Hjärtpump

Inoue-ballonger för PTMC

Coronarstent och ballonger

PCI-ballonger och katetrar

Skydds-glasögon för röntgenlab

Structural Heart

Starsystem

Tryckledaren Wirecath

EmboCept® S Mikropartiklar

SIRTex radioembolisering

STARmed RF-ablation

Adept System

EGIS Stentar

Imactis - navigeringssystem för CT punktioner

3mensio Vascular

Adept – system för femoralis access

Aperto OTW från Cardionovum

Introducers

Kundanpassade uppdukningsset

Läkemedels-ballongen LegFlow

Lifetech - Plugg för kärlocklusion

Skydds-glasögon för röntgenlab

Efficia DFM100

HeartStart FRx

HeartStart HS1

HeartStart Intrepid

Intellispace Corsium

Tempus ALS

Emergency Care Informatics Suite

Holter för långtids-EKG

IntelliSpace ECG, EKG-lagringssystem

PageWriter EKG-skrivare

ST80i arbets-EKG-system

Coronarstent och ballonger

Impella hjärtpump

Inoue-ballonger för PTMC

Kundanpassade uppduknings- och tryckmätningsset

PCI-ballonger och katetrar

Starsystem

Structural Heart

Tryckledaren Wirecath

Gore’s sortiment

BioGlue® Vävnadslim

IC-Flow® Imaging System®

Integuseal

Verdye – Indocyaningrön (ICG)

Neoprobe® Control Module

Osteo-Site Benbiopsi-nålar

Osteo-Site Bencement

Osteo-Site Cementblandare

Osteo-Site Injektorer

Quick-Core biopsinål och set från IZI-Medical

SCOUT® Radarmarkörer

Belmont® Rapid Infuser RI-2

Belmont® Hypertermia Pump

Belmont® Buddy Lite/Buddy Lite AC

HydroMARK bröstmarkör

Neoprobe® Control Module

SCOUT® Radarmarkörer

Vacuum Assisterad Bröstbiopsi (VAB)

IC-Flow® Imaging System®

Verdye – Indocyaningrön (ICG)

Hudstans

Hudstans med kolv/punsch

Ringkurett

IC-Flow® Imaging System®

Verdye – Indocyaningrön (ICG)

BioGlue® Vävnadslim

Impella CP® med SmartAssist®

Impella 5.5® med SmartAssist®

Impella RP®

IMPELLA® – Korttidsstöd för hjärtat

Drapering och operationstillbehör

Kundanpassat uppdukningsset

Munskydd, andningsskydd och visir

Operationsrockar

Packskynken

Undersökningshandskar

Bulldoggar/Clips (Yasargil, Heifetz, Reliance)

Engångsprodukter

Hakar

Instrumentvård galler, instrumentskydd, m.m)

Kompletta set

Kärlklämmor

Nålförare

Pincetter

Saxar

Scanturian MIS (minimal invasiva)

VATS/MIS-instrument

Övriga instrument

BioGlue® Vävnadslim

Radiofrekvensbehandling av Varicer

Tumescencepump Dispenser DP 30

BladeCASETTE Knivbladsavdragare

BladeFLASK Knivbladsavdragare

BladeNeedleSYSTEM knivbladavdragare

SnapIT Ampullöppnare

Memokath nitinolstent

AbioSCOPE Patientnära instrument för snabbt påvisande av sepsis

GEM Premier ChemSTAT patientnära helblodsanalysator

GEM Premier 5000- blodgasanalysator från Werfen

ROTEM/Tromboelastometri

Hemochron Signature Elite

HeProCalc Guidad perfusionssystem

VerifyNow

RAD-SURE™ Blodbestrålningsindikatorer

Avalon bälteslös CTG

Avalon CL – Trådlöst fosterövervakningssystem

Avalon FM30 CTG-utrustning

Bukband för fosterövervakning

CTG-papper

Intrauterin tryckmätare Koala

Pregnabit Pro – CTG-övervakning i hemmiljö

Skalpelektrod Goldtrace

Neo-doppler från Cimon Medical

HALYARD* QUICK CHECK* Packskynke

HALYARD* SMART-FOLD* Packskynke

HALYARD* QUICK CHECK INTERLEAVED* Packskynke

HALYARD* Sequential Packskynke

PURPLE NITRILE* MAX Undersökningshandske