Certifiering
Våren 2013 tog Vingmed ytterligare ett steg framåt i vårt miljöarbete genom att miljöcertifiera företaget mot ISO 14001:2004, och vi är nu certifierade mot den allra senaste standarden ISO 14001:2015.

Miljöpolicy Vingmed AB
Våra medarbetare ska ha hög miljömedvetenhet och sträva efter att vara väl insatta i våra kunders miljöaspekter och miljömål.

Vi vill alltid sträva efter att minska vår miljöbelastning och öka vår positiva miljöeffekt, såsom att minska eller eliminera källor till föroreningar.

Vi vill bidra till att våra kunder uppfyller sina miljömål genom att i vår tur välja leverantörer med högt miljöfokus vid val av material, produktionsprocesser och transport.

Vi följer kontinuerligt upp att vi och våra leverantörer efterlever relevant lagstiftning genom hela leverantörsledet.

Environmental Policy Vingmed AB
Our employees must have a high level of environmental awareness and strive to be well informed of our customers’ environmental aspects and goals.

We always want to strive to reduce our environmental impact and increase our positive environmental impact, such as reduce or eliminate sources of pollution.

We want to contribute so that our customers meet their environmental goals by us selecting suppliers with a strong environmental focus when choosing materials, production processes and transport.

We continuously monitor that we ourselves and our suppliers comply with relevant legislation throughout the supply chain.

Robert Lindesjö
CEO