Kvalitetssäkring

Vingmed blev den 14 juli 1999 certifierat enligt ISO 9002. Detta var en viktig milstolpe i vårt kvalitetsarbete. Vingmed är dessutom certifierade mot den nya standarden för kvalitetssystem ISO 9001:2015. Detta innebär att vi ligger väl framme i vårt kvalitetstänkande.

Kvalitetspolicy

Vingmeds kundkontakter bygger på långsiktiga relationer och vi ska leverera den kvalitet som vi bestämt och kommunicerat, så att vi skapar ett förtroende för fortsatt samarbete. Ett kontinuerligt förbättringsarbete är en viktig del i Vingmeds kvalitetsbegrepp. Samtliga medarbetare på Vingmed är delansvariga i förbättringsarbetet och ledningen ska verka för att denna ansvarskänsla förmedlas till alla i organisationen.
Vi följer kontinuerligt upp att vi och våra leverantörer efterlever relevant lagstiftning genom hela leverantörsledet.

Robert Lindesjö
CEO