Kvalitetssäkring

Vingmed blev den 14 juli 1999 certifierat enligt ISO 9002. Detta var en viktig milstolpe i vårt kvalitetsarbete. Vingmed är dessutom certifierade mot den nya standarden för kvalitetssystem ISO 9001:2015. Detta innebär att vi ligger väl framme i vårt kvalitetstänkande.

Kvalitetspolicy Vingmed AB

Vingmeds kundkontakter bygger på långsiktiga relationer och vi ska leverera den kvalitet som vi bestämt och kommunicerat, så att vi skapar ett förtroende för fortsatt samarbete. Ett kontinuerligt förbättringsarbete är en viktig del i Vingmeds kvalitetsbegrepp. Samtliga medarbetare på Vingmed är delansvariga i förbättringsarbetet och ledningen ska verka för att denna ansvarskänsla förmedlas till alla i organisationen.

Vi följer kontinuerligt upp att vi och våra leverantörer efterlever relevant lagstiftning genom hela leverantörsledet.

Quality Policy Vingmed AB

Vingmed’s customer contacts are based on long-term relationships, and we must deliver the quality which has been decided and communicated. This way we create trust for continued cooperation. Continuous improvements are an important part of Vingmed’s concept of quality. All employees at Vingmed share the responsibility for continuous improvements and management must work to ensure that this sense of responsibility is conveyed to everyone in the organization.

We continuously monitor that both we and our suppliers comply with relevant legislation throughout the supply chain.

Robert Lindesjö
CEO