Vingmed respekterar FN- och ILO-konventionerna som nämns nedan och agerar i enlighet med koden för etisk affärspraxis som utfärdats av Eucomed. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer samma principer.

Våra leverantörer (avtalspartners) ska respektera de grundläggande sociala kraven i sin verksamhet.

Alla produkter måste tillverkas under förhållanden som är i enlighet med:
• ILO:s konventioner nummer 29, 79, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 154 och 182
• FN:s konvention om diskriminering av kvinnor
• FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 32
• FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 7
• All arbetsrelaterad hälso- och säkerhetslagstiftning i tillverkningslandet
• Arbetslagstiftningen, inklusive lagstiftning om minimilöner och relevant socialförsäkring
• Försäkring, i tillverkningslandet
• FN:s hållbara utvecklingsmål
• Den miljöskyddslagstiftning som är i kraft i produktionslandet
• FN:s konvention mot korruption

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Leverantören ska respektera mänskliga rättigheter enligt FN:s definition.

PRINCIPER OCH RÄTTIGHETER PÅ ARBETET
Nationell lagstiftning
Lagstiftningen för det land där leverantören är verksam ska alltid följas och definierar minimikraven för arbetsvillkor. Om den nationella lagstiftningen ställer högre krav än de i ILO-konventionerna eller FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, måste den nationella lagstiftningen följas.

Avskaffandet av barnarbete (ILO 138 och 182)
Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, är inte tillåten. Om det finns barnarbete ansvarar leverantörsföretaget för utvecklingen av socialt och ekonomiskt hållbara alternativ till barnarbete (till exempel utbildning).

Avskaffandet av tvångsarbete (ILO 29 och 105)
Användningen av tvångs- eller straffarbete är inte accepterat.

Eliminering av diskriminering (ILO 100 och 111)
Diskriminering på grund av etnicitet, kön, religion, social bakgrund, handikapp, politisk åsikt eller sexuell läggning får inte förekomma.

Anständiga löner och arbetstider
Lönen ska betalas direkt till den anställde i tid och i sin helhet. Lägsta acceptabla lönenivå är minimilönen enligt nationell lagstiftning. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagstadgade gränsen och övertidsarbete ska alltid betalas.

Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar (ILO 87, 98, 135 och 154)
I länder där föreningsfriheten är begränsad eller under utveckling ska leverantören se till att anställda kan träffa företagsledningen för att diskutera löner och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

MILJÖ
Leverantören ska sträva efter att minska energi- och resursförbrukningen samt avfall och utsläpp till atmosfären, marken och vattnet. Kemikalier ska hanteras på ett sätt som är säkert för människor och miljö.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Leverantören ska tillhandahålla en säker arbetsmiljö som följer internationella standarder. Anställda ska informeras om eventuella hälsorisker som är förknippade med deras arbete. Alla anställda ska ha tillgång till och använda lämplig säkerhetsutrustning.

BEDRÄGERI OCH KORRUPTION
Leverantören ska inte acceptera bedrägeri eller korruption i någon form, inklusive mutor, utpressning, returer och otillbörliga privata eller professionella förmåner till kunder, agenter, entreprenörer, leverantörer eller anställda hos någon sådan part eller statliga tjänstemän.

DJURVÄLFÄRD
Nationell och internationell djurskyddslagstiftning och -föreskrifter ska respekteras

INSPEKTION
Genom att underteckna detta dokument försäkrar VD/behörig firmatecknare att leverantören, och eventuell underleverantör som används, följer innehållet i detta dokument. Signaturen ger oss befogenhet att, genom inspektioner eller motsvarande, verifiera lydnaden av de föremål som omfattas av detta dokument.
Leverantörer ska vara medvetna om alla anläggningar och företag som är inblandade i deras produktions- och leveranskedja och ska på begäran kunna förse Vingmed med adekvata detaljer om leveranskedjan för de varor som levereras till Vingmed.

_______________________________________________________________________________

Code of Conduct Vingmed AB

Vingmed respects the UN and ILO conventions mentioned below and operate according to the Code of Ethical Business Practice issued by Eucomed. We expect our suppliers to adhere to the same principles.

Our suppliers (contract partners) shall respect the fundamental social demands in their business.

All products must be manufactured in conditions in accordance with:
• ILO conventions numbers 29, 79, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 154 and 182
• UN Convention on Discrimination against women
• UN Convention on the Rights of the Child, article 32
• UN Covenant on Civil and Political Rights, Art. 7
• All work-related health and safety legislation in the manufacturing country
• The labour law, including legislation on minimum wage and the relevant social security
• Insurance, in the manufacturing country
• UN Sustainable Development Goals
• The environmental protection legislation that is in force in the country of production
• The United Nations Convention against Corruption

HUMAN RIGHTS
The supplier shall respect human rights as defined by the United Nations.

PRINCIPLES AND RIGHTS AT WORK
National legislation
The legislation for the country in which the supplier is active shall always be followed and defines the minimum requirements for labor conditions. If the national legislation places higher demands than those of the ILO conventions, or the UN Universal Declaration of Human Rights, then the national legislation must be followed.

The abolition of child labor (ILO 138 and 182)
Child labor, as defined by the ILO convention, is not permitted. If child labor does exist, the supplier company is responsible for the development of socially and economically sustainable alternatives to child labor (for example education).

The elimination of forced labor (ILO 29 and 105)
The use of forced- or compulsory labor is not accepted.

The elimination of discrimination (ILO 100 and 111)
Discrimination based on ethnicity, sex, religion, social background, handicap, political opinion or sexual orientation must not occur.

Decent wages and working hours
Wages shall be paid directly to the employee on time and in full. Lowest acceptable salary level is the minimum wage according to national legislation. Weekly working hours must not exceed the legal limit, and payment for overtime shall follow national legislation.

Freedom of association and collective bargaining (ILO 87,98,135 and 154)
In countries where the freedom of association is limited or in development, the supplier will ensure that employees can meet with the company management to discuss salaries and working conditions without negative consequences.

ENVIRONMENT
The supplier shall strive to reduce energy- and resource consumption as well as waste and emissions to the atmosphere, ground and water. Chemicals shall be handled in a way that is safe for humans and environment.

HEALTH AND SAFETY
The supplier shall provide a safe working environment, which complies with international standards. Employees shall be informed of any health risks that are associated with their work. All employees shall have access to and use the appropriate safety equipment.

FRAUD AND CORRUPTION
The supplier shall not accept fraud or corruption in any form, including bribery, extortion, kickbacks and improper private or professional benefits to customers, agents, contractors, suppliers or employees of any such party or government officials.

ANIMAL WELFARE
National and international animal welfare legislation and regulations shall be respected.

INSPECTION
By signing this document, the CEO/authorized signatory assures that the supplier, and any subcontractor used, comply with the content of this document. The signature gives us the authority to, through inspections or equivalent, verify the obedience of the items covered in this document.

Suppliers shall be aware of all sites and companies involved in their production and supply chain, and upon request should be able to provide Vingmed with adequate details of the supply chain for the goods supplied to Vingmed