Policy socialt ansvarstagande Vingmed AB

Vingmed ska arbeta aktivt med socialt ansvarstagande och verka för att sociala förhållanden i våra leverantörsled motsvarar våra kunders krav.

Genom att ställa krav på våra leverantörer och verka för att de i sin tur ställer krav på sina leverantörer ska vi bidra till att förbättra sociala förhållanden i våra leverantörsled.

Vingmed ska verka mot korruption av alla slag och aldrig acceptera någon form av mutor eller bestickning.

Vägledande för detta arbete är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILOs kärnkonventioner 9, 87, 98, 100, 105, 111,135, 138, 154 och 182, FN:s barnkonvention, FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, och FNs konvention mot korruption.

Vi följer kontinuerligt upp att vi och våra leverantörer efterlever relevant lagstiftning genom hela leverantörsledet.

Policy social responsibility Vingmed AB

Vingmed must work actively with social responsibility to ensure that social conditions in our supply chains meet our customers’ requirements.

By putting demands on our suppliers and working to ensure that they, in turn, put demands on their suppliers, we shall contribute to improving social conditions in our supply chain.

Vingmed must work against corruption of all kinds and never accept any form of bribery or corruption.

Our work is based on the UN’s Universal Declaration of Human Rights, the ILO’s core conventions 9, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 154 and 182, the UN Convention on the Rights of the Child, the UN’s Guiding Principles on Business and Human Rights, and UN Convention against Corruption.

We continuously monitor that we ourselves and our suppliers comply with relevant legislation throughout the supply chain.

Robert Lindesjö
CEO