Policy socialt ansvarstagande Vingmed AB

Vingmed ska arbeta aktivt med socialt ansvarstagande och verka för att sociala förhållanden i våra leverantörsled motsvarar våra kunders krav.

Genom att ställa krav på våra leverantörer och verka för att de i sin tur ställer krav på sina leverantörer ska vi bidra till att förbättra sociala förhållanden i våra leverantörsled.

Vingmed ska verka mot korruption av alla slag och aldrig acceptera någon form av mutor eller bestickning.

Vägledande för detta arbete är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILOs kärnkonventioner 9, 87, 98, 100, 105, 111,135, 138, 154 och 182, FN:s barnkonvention, FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, och FNs konvention mot korruption.

Vi följer kontinuerligt upp att vi och våra leverantörer efterlever relevant lagstiftning genom hela leverantörsledet.

Robert Lindesjö
CEO